Privacy

Privacybeleid (K & C Eigendom Management)

K&C Eigendom Management B.V. (hierna te noemen “K&C”) respecteert uw privacy. Wij zijn een beheerkantoor voor Verenigingen van Eigenaren (hierna te noemen” VVE’s”). Wij verwerken persoonsgegevens van eigenaren en gebruikers (hierna te noemen Betrokkenen) om onze werkzaamheden zoals overeengekomen in een beheerovereenkomst te kunnen uitvoeren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze persoonsgegevens opslaan en beschermen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de werkzaamheden van K&C die voortvloeien uit de beheerovereenkomst (hierna te noemen “Beheerwerkzaamheden”) en op de website www.kencvve.nl, (hierna de “Website”).

1. Verantwoordelijke.
K&C is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat K&C beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. K&C verwerkt de persoonsgegevens van de Betrokkenen van de VVE’s. K&C Eigendom Management B.V., gevestigd aan de Ambachtshof 36 te Nootdorp, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27241903.

2. Doel
K&C verwerkt persoonsgegevens van de Betrokkenen voor de uitvoering van de Beheerwerkzaamheden voor VVE’s waarmee K&C een Beheerovereenkomst heeft afgesloten.

3. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
3a. Contractuele of wettelijke verplichting:
De verwerking van persoonsgegevens van Betrokkenen is noodzakelijk om de Beheerovereenkomst, gesloten met de VVE, te kunnen uitvoeren. Tevens zijn het BW, de Akte van Splitsing van de VVE, het Huishoudelijke Reglement en vergaderbesluiten de wettelijke grondslagen op basis waarvan K&C persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt. De betrokkene kan de persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze grondslagen niet intrekken.

PersoonsgegevensOmschrijvingDoel
NaamVoorletters, AchternaamBeheren VVE
AdresgegevensStraat, huisnummer, postcode, plaats (post- en bezoekadres)Beheren VVE
Geslacht Beheren VVE
Index(en) appartementsrecht(en) Beheren VVE
VVE bijdragePeriodiek bedrag te betalen aan de VVEBeheren VVE
Saldo VVE bijdragenOpenstaand saldoBeheren VVE
Kenteken (Indien opgenomen in het HHR of vastgesteld in een vergaderbesluit)Kenteken auto of motorBeheren VVE

3b.Toestemming:
Tevens verwerkt K&C persoonsgegevens waarvoor toestemming nodig is van de Betrokkenen. Toestemming voor de verwerking van deze gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken.
 
PersoonsgegevensOmschrijvingDoel
Contactgegevens  
Telefoonnummer(s)Vast en/of mobielBereikbaarheid
E-mailadres(sen) Bereikbaarheid (digitaal verzenden van post zoals vergaderdocumenten)
Betaalgegevens  
Bank- en betaalgegevensIBAN, BIC-code, automatische incasso J/N,Incasseren VVE bijdrage, uitbetalen eventuele declaraties leden of gebruikers
Overige beheergegevens  
Kenteken (indien door het bestuur gewenst en niet vastgelegd in HHR of vergaderbesluit)Kenteken auto of motorRegistratie voertuigen PG i.v.m. handzender/tag uitgifte

4. Bron van de persoonsgegevens
K&C verkrijgt de persoonsgegevens van de Betrokkenen zelf, of van derden, bijvoorbeeld van notarissen of bestuur van de VVE.

5. Verstrekken van de persoonsgegevens aan derden
K&C deelt de persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Beheerovereenkomst. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers t.b.v. de VVE zodat zij naar behoren de opdracht kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven, deurwaarders, verzekeringsmaatschappijen, notaris, advocaten, overheid, banken).
K&C heeft Verwerkers ingeschakeld voor wat betreft het gebruik van VVE-software en boekhoudsoftware. K&C geeft opdracht aan Verwerkers om de persoonsgegevens te verwerken. Deze opdrachtnemers zijn Verwerker, zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG. K&C stelt in deze gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst op.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door K&C in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

7. Bewaartermijn
K&C bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk bepaalde minimumbewaartermijn, of langer dan noodzakelijk is, met het oog op de onder 2 en 3 genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden 12 maanden (of langer indien noodzakelijk vanwege wettelijke eisen) bewaard na beëindiging van het lidmaatschap van de VVE ten behoeve van de ledenadministratie en de debiteurenadministratie. De financiële administratie en documenten van de Algemene Ledenvergadering worden 7 jaar bewaard.

8. Beveiliging
K&C neemt de beveiliging van de persoonsgegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen die K&C heeft getroffen bestaan uit toegang alleen via gebruikersnaam en wachtwoord, het gebruik maken van autorisatie van bevoegdheden. De websites van K&C en de VVE’s zijn uitgerust met een beveiligde SSL-verbinding.
8a. Cookies
De website van K&C maakt geen gebruik van cookies. Via de website van K&C kunnen de Betrokkenen inloggen op de VVE website. De website van de VVE is onderdeel van de VVE-software die K&C gebruikt. De VVE website verwerkt gegevens van het bezoek, zoals browsergegevens, schermresolutie en klikgedrag, op geanonimiseerde wijze met het doel om het product te verbeteren.
We registreren IP-adressen om gedrag op de website te controleren en bij misbruik bezoekers te kunnen weigeren met het doel om de website beschikbaar en veilig te houden. Tevens kunnen IP-adressen en gebruikersnamen gebruikt worden om de integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.

9. Rechten van betrokkenen
De Betrokkene heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering (recht op vergetelheid), beperking, verzet, overdracht (dataportabiliteit) en om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. K&C moet in het geval een Betrokkene gebruik maakt van één of meer van deze rechten de Betrokkene kunnen identificeren.
Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft de Betrokkene het recht om wijziging of aanvulling aan te laten brengen.
De Betrokkenen kunnen een kopie van hun persoonsgegevens opvragen ten behoeve van doorgifte van deze kopie aan een andere partij (dataportabiliteit).
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.
Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met K&C per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. K&C neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.
U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autotiteitpersoonsgegevens.nl).

10. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met K&C:
K&C Eigendom Management B.V.
Bezoekadres:Postadres:
Ambachtshof 36Postbus 68
2632 BB Nootdorp2630 AB Nootdorp

KVKnummer: 27241903
015-310 5611
info@kencvve.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 juli 2018.